You are currently viewing ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2565

โอนเงินเข้าที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 727-0387-214

ส่งหลักฐานการชำระเงินลงทะเบียน คลิกที่ https://forms.gle/yqQShsQ2yMNrM3VZ6

ใส่ความเห็น