You are currently viewing การเปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 อกท.หน่วยสมุทรสาคร

การเปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 อกท.หน่วยสมุทรสาคร

ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นางฐานวีร์ ณ นคร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ช่วยราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เป็นประธานในงานการประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยสมุทรสาคร การเปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3

ใส่ความเห็น