แผนกวิชา

แผนกวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด

1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. แผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
3. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4. แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5. แผนกวิชาการเดินเรือ
6. แผนกวิชาช่างเกษตร
7. แผนกวิชาช่างกลเกษตร
8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
10. แผนกวิชาการบัญชี