แผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

หัวหน้าแผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

วุฒิการศึกษา วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ

ครูประจำแผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

วุฒิการศึกษา วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)

นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ

ครูประจำแผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

วุฒิการศึกษา วท.ม.
(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)