แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นางสาวยาวรัตน์ โกรพบุรี

หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

นางสาวมยุรี กุลพิพัฒน์รัตน์

ครูประจำแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วุฒิการศึกษา วท.บ.(ประมง)

นายพรพจน์ พุฒนวล

ครูประจำแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)