แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นางสาวมยุรี กุลพิพัฒน์รัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วุฒิการศึกษา วท.บ.(ประมง)

นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี

ครูประจำแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

นายพรพจน์ พุฒนวล

ครูประจำแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

นางสาวชนิตา ทองคุ้ม

ครูประจำแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วุฒิการศึกษา วท.บ.(ประมง)