แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วุฒิการศึกษา วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ

ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วุฒิการศึกษา วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)