แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา บธ.บ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

Nattika

นางสาวณัฐิกา สุขสาคร

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา ค.บ.(คณิตศาสตร์)

นางสาวฐิติกานต์ สุ่มมาตย์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

นางสาวชนกหทัย คงดี

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)