แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา บธ.บ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

Nattika

นางสาวณัฐิกา สุขสาคร

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา ค.บ.(คณิตศาสตร์)

นางสาวนิตยาพร พุทธกุล

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวชนกหทัย คงดี

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)