แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

นางสาวกอบทอง รัตนแสง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

วุฒิการศึกษา วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)

Tantikorn

นายตันติกร บัวผ่อง

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร

วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร

(เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช)