แผนกวิชาช่างเกษตร

นางสาวกอบทอง รัตนแสง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเกษตร

วุฒิการศึกษา วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)

Hattaya

นางสาวหัทยา สีพาไชย

ครูประจำแผนกวิชาช่างเกษตร

วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

Tantikorn

นายตันติกร บัวผ่อง

ครูประจำแผนกวิชาช่างเกษตร

วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร

(เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช)