แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.(คอมพิวเตอร์)