แผนกวิชาการเดินเรือ

นายวิระวุฒิ ลำโป

หัวหน้าแผนกวิชาการเดินเรือ

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล)

นายอสิ เฮงทวีทรัพย์สิริ

ครูแผนกวิชาการเดินเรือ

วุฒิการศึกษา อส.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)