แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวจุฑารัตน์ ชัยแย้ม

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

วุฒิการศึกษา บช.บ.(บัญชีบัณฑิต)

นางภัทราวดี สุวรรณมาโจ

ครูประจำแผนกวิชา

วุฒิการศึกษา บช.บ.(บัญชีบัณฑิต)