แผนกวิชาการบัญชี

นางภัทราวดี สุวรรณมาโจ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

วุฒิการศึกษา บช.บ.(การบัญชี)

นายสัญญา พรมจารี

ครูประจำแผนกวิชา

วุฒิการศึกษา บช.บ.(การบัญชี)