หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ทั้งหมด 4 ประเภทวิชา 6 สาขางาน ได้แก่

 1. ประเภทวิชาพาณิชยนาวี
  – สาขางานการเดินเรือ
 2. ประเภทวิชาประมง
  – สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  – สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ
 3. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์
  – สาขางานช่างกลเกษตร
 4. ประเทภวิชาบริหารธุรกิจ
  – สาขางานการบัญชี
  – สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล