หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ทั้งหมด 3 สาขางาน ได้แก่

– สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
– สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ
– สาขางานช่างเกษตร
– สาขางานธุรกิจเกษตร