หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ทั้งหมด 3 ประเภทวิชา 6 สาขางาน ได้แก่

 1. ประเภทวิชาประมง
  – สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  – สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ
 2. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์
  – สาขางานช่างเกษตร
  – สาขางานธุรกิจเกษตร
 3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  – สาขางานการบัญชี
  – สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ