หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ทั้งหมด 4 สาขางาน ได้แก่

– สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
– สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ
– สาขางานช่างเกษตร
– สาขางานธุรกิจเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ทั้งหมด 4 สาขางาน ได้แก่

– สาขางานการเดินเรือ
– สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
– สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ
– สาขางานช่างกลเกษตร