ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางฐานวีร์ ณ นคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวณัฐิกา สุขสาคร

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางภัทราวดี สุวรรณมาโจ

ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายพรพจน์ พุฒนวล

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานปกครอง

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ

ครู คศ.1

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวชนกหทัย คงดี

ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวมยุรี กุลพิพัฒน์รัตน์

ครู คศ.1

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวชัฏชลัยภรณ์ คงดี

เจ้าหน้าที่