ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ

ครู คศ.1

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ

ครู คศ.1

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวฐิติกานต์ สุ่มมาตย์

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวชนิตา ทองคุ้ม

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวฐิติกานต์ สุ่มมาตย์

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Tantikorn

นายตันติกร บัวผ่อง

ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

Thitapha

นางสาวฐิตาภา ล้ำวารีกุล

เจ้าหน้าที่