ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

นางฐานวีร์ ศ นคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ

ครู คศ.1

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวชนิตา ทองคุ้ม

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Waliluk

นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ

ครู คศ.1

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

Thitapha

นางสาวฐิตาภา ล้ำวารีกุล

เจ้าหน้าที่