ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี

ครู คศ.1 ทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวณัฐิกา สุขสาคร

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพรพจน์ พุฒนวล

พนักงานราชการ

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวกอบทอง รัตนแสง

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี

ครู คศ.1

หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวจุฑารัตน์ ชัยแย้ม

ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี

ครู คศ.1

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นางสาวกัญญา วงษ์บุญจิต

เจ้าหน้าที่