ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางฐานวีร์ ณ นคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนิตยาพร พุทธกุล

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพรพจน์ พุฒนวล

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวกอบทอง รัตนแสง

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวกอบทอง รัตนแสง

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ

ครู คศ.1

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวชนิตา ทองคุ้ม

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นางสาวพัชนี สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่