ฝ่ายบริหารวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายชำนาญ อยู่แพ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

นางฐานวีร์ ณ นคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ