ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

ครู คศ.1 ทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวชนกหทัย คงดี

ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

ครู คศ.1

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

ครู คศ.1

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวจุฑารัตน์ ชัยแย้ม

ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานการบัญชี

นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานพัสดุ

นายพรพจน์ พุฒนวล

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานทะเบียน

Tantikorn

นายตันติกร บัวผ่อง

ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกัญญา สุขสาลี

เจ้าหน้าที่

นางสาวนิตยาพร พุทธ

เจ้าหน้าที่

นายอนันต์ เย็นศิริ

เจ้าหน้าที่