ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางฐานวีร์ ณ นคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวชนกหทัย คงดี

ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี

ครู คศ.1

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

ครู คศ.1

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานการบัญชี

นางสาวเยาวรัตย์ โกรพบุรี

ครู คศ.1

หัวหน้างานพัสดุ

นายพรพจน์ พุฒนวล

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

ครู คศ.1

หัวหน้างานทะเบียน

Tantikorn

นายตันติกร บัวผ่อง

ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกัญญา สุขสาลี

เจ้าหน้าที่

นางสาวศิริกัลยา เทียกสม

เจ้าหน้าที่

นายพชรพล ชนะคงถาวร

เจ้าหน้าที่