บุคลากร

รายชื่อคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1 นางสาววรัญญา เฮงเจริญ ข้าราชการครู
2 นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี ข้าราชการครู
3 นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ ข้าราชการครู
4 นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ ข้าราชการครู
5 นางสาวมยุรี กุลพิพัฒน์รัตน์ ข้าราชการครู
6 นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์ ข้าราชการครู
7 นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี ข้าราชการครู
8 นายพรพจน์ พุฒนวล ข้าราชการครู
9 นางสาวณัฐิกา สุขสาคร พนักงานราชการครู
10 นางสาวฐิติกานต์ สุ่มมาตย์ พนักงานราชการครู
11 นางสาวกอบทอง รัตนแสง พนักงานราชการครู
12 นางสาวชนิตา ทองคุ้ม พนักงานราชการครู
13 นางภัทราวดี สุวรรณมาโจ ครูพิเศษสอน
14 นางสาวจุฑารัตน์ ชัยแย้ม ครูพิเศษสอน
15 นางสาวชนกหทัย คงดี ครูพิเศษสอน
16 นายตันติกร บัวผ่อง ครูพิเศษสอน
17 นางสาวสุกัญญา สุขสาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 นางสาวฐิตาภา ล้ำวารีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 นายอนันต์ เย็นศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 นางสาวนิตยาพร พุทธกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 นางสาวกัญญา วงษ์บุญจิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 นางสาวชัฏชลัยภรณ์ คงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 นางสาวขนิษฐา ทองคำ นักการ
24 นายนิวัติ อ่วมเกตุ นักการ
25 นายวิรัตน์ มากู่ นักการ
26 นายกฤษดา กิมทอง พนักงานขับรถ