บุคลากร

รายชื่อคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาววรัญญา

เฮงเจริญ

ข้าราชการครู

2

นางสาวเยาวรัตน์

โกรพบุรี

ข้าราชการครู

3

นายสุวัฒน์

เนตรเจริญ

ข้าราชการครู

4

นางสาวมยุรี

กุลพิพัฒน์รัตน์

ข้าราชการครู

5

นายภัทราวุธ

คงเพ็ชร์

ข้าราชการครู

6

นางสาวจารุพักตร์

ศรีวารี

ข้าราชการครู

7

นางสาวณัฐิกา

สุขสาคร

พนักงานราชการครู

8

นายเตชิต

ชุ่มกลัด

พนักงานราชการครู

9

นางสาวฐิติกานต์

สุ่มมาตย์

พนักงานราชการครู

10

นางสาวกอบทอง

รัตนแสง

พนักงานราชการครู

11

นายพรพจน์

พุฒนวล

พนักงานราชการครู

12

นางภัทราวดี

สุวรรณมาโจ

ครูพิเศษสอน

13

นางสาวชนิตา

ทองคุ้ม

ครูพิเศษสอน

14

นางสาวจุฑารัตน์

ชัยแย้ม

ครูพิเศษสอน

15

ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญาภัทร

แสนชู

ครูพิเศษสอน

16

นายตันติกร

บัวผ่อง

ครูพิเศษสอน

17

นางสาวชนกหทัย

คงดี

ครูพิเศษสอน

18

นางสาวสุกัญญา

สุขสาลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

19

นางสาวฐิตาภา

ล้ำวารีกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

20

นายณัฐภัทร

พารักษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

21

นางสาวนิสากร

แก้วดวงเล็ก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

22

นายออมสิน

อ่อนวิมล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

23

นางสาวขนิษฐา

ทองคำ

นักการ

24

นายนิวัติ

อ่วมเกตุ

นักการ

25

นายวิรัตน์

มากู่

นักการ

26

นายกฤษดา

กิมทอง

พนักงานขับรถ