บุคลากร

รายชื่อคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1 นายชำนาญ อยู่แพ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
2 นางฐานวีร์ ณ นคร รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
3 นางสาววรัญญา เฮงเจริญ ข้าราชการครู
4 นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี ข้าราชการครู
5 นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ ข้าราชการครู
6 นางสาวมยุรี กุลพิพัฒน์รัตน์ ข้าราชการครู
7 นายภัทราวุธ  คงเพ็ชร์ ข้าราชการครู
8 นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี ข้าราชการครู
9 นายพรพจน์ พุฒนวล ข้าราชการครู
10 นายวิระวุฒิ ลำโป ข้าราชการครู
11 นางสาวหัทยา สีพาไชย ข้าราชการครู
12 นางปวีณา สงวนสมบัติ ข้าราชการครู
13 นางสาวณัฐิกา สุขสาคร พนักงานราชการครู
14 นางสาวกอบทอง รัตนแสง พนักงานราชการครู
15 นายอสิ เฮงทวีทรัพย์สิริ พนักงานราชการครู
16 นางสาวนิตยาพร พุทธกุล พนักงานราชการครู
17 นางภัทราวดี สุวรรณมาโจ ครูพิเศษสอน
18 นางสาวจุฑารัตน์ ชัยแย้ม ครูพิเศษสอน
19 นางสาวชนกหทัย คงดี ครูพิเศษสอน
20 นายตันติกร บัวผ่อง ครูพิเศษสอน
21 นางสาวสุกัญญา สุขสาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 นางสาวฐิตาภา ล้ำวารีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 นางสาวชัฏชลัยภรณ์ คงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 นางสาวศิริกัลยา เทียกสม เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 นายพชรพล ชนะคงถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 นางสาวพัชนี สังข์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 นางสาวขนิษฐา ทองคำ นักการ
28 นายนิวัติ อ่วมเกตุ นักการ
29 นายวิรัตน์ มากู่ นักการ
30 นายกฤษดา กิมทอง พนักงานขับรถ