ทำเนียบบุคลากร

นายชำนาญ อยู่แพ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

นางฐานวีร์ ณ นคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ

ครู คศ.1

นางสาวมยุรี กุลพิพัฒน์รัตน์

ครู คศ.1

นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี

ครูผู้ช่วย

นายพรพจน์ พุฒนวล

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐิกา สุขสาคร

พนักงานราชการครู

นางสาวฐิติกานต์ สุ่มมาตย์

พนักงานราชการครู

นางสาวกอบทอง รัตนแสง

พนักงานราชการครู

นางสาวชนิตา ทองคุ้ม

พนักงานราชการครู

นางภัทราวดี สุวรรณมาโจ

ครูพิเศษสอน

นางสาวจุฑารัตน์ ชัยแย้ม

ครูพิเศษสอน

นางสาวชนกหทัย คงดี

ครูพิเศษสอน

Tantikorn

นายตันติกร บัวผ่อง

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุกัญญา สุขสาลี

เจ้าหน้าที่

นางสาวฐิตาภา ล้ำวารีกุล

เจ้าหน้าที่

นายอนันต์ เย็นศิริ

เจ้าหน้าที่

Nittayapon

นางสาวนิตยาพร พุทธกุล

เจ้าหน้าที่

นางสาวกัญญา วงษ์บุญจิต

เจ้าหน้าที่

นางสาวชัฏชลัยภรณ์ คงดี

เจ้าหน้าที่

นางขนิษฐา ทองคำ

แม่บ้าน

นายนิวัติ อ่วมเกตุ

นักการ

นายวิรัตน์ มากู่

นักการ

นายกฤษดา กิมทอง

พนักงานขับรถ