ทำเนียบบุคลากร

นายจรูญ อินไข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

นางฐานวีร์ ณ นคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวมยุรี กุลพิพัฒน์รัตน์

ครู คศ.1

นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐิกา สุขสาคร

พนักงานราชการครู

นายเตชิต ชุ่มกลัด

พนักงานราชการครู

นางสาวฐิติกานต์ สุ่มมาตย์

พนักงานราชการครู

นางสาวกอบทอง รัตนแสง

พนักงานราชการครู

นายพรพจน์ พุฒนวล

พนักงานราชการครู

นางภัทราวดี สุวรรณมาโจ

ครูพิเศษสอน

นางสาวชนิตา ทองคุ้ม

ครูพิเศษสอน

นางสาวจุฑารัตน์ ชัยแย้ม

ครูพิเศษสอน

ว่าที่ ร.ต.หญิง อภิญญาภัทร แสนชู

ครูพิเศษสอน

นางสาวชนกหทัย คงดี

ครูพิเศษสอน

Tantikorn

นายตันติกร บัวผ่อง

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุกัญญา สุขสาลี

เจ้าหน้าที่

นางสาวฐิตาภา ล้ำวารีกุล

เจ้าหน้าที่

นายณัฐภัทร พารักษา

เจ้าหน้าที่

Nisakorn

นางสาวนิสากร แก้วดวงเล็ก

เจ้าหน้าที่

Aomsin

นายออมสิน อ่อนวิมล

เจ้าหน้าที่

นางขนิษฐา ทองคำ

แม่บ้าน

นายนิวัติ อ่วมเกตุ

นักการ

นายวิรัตน์ มากู่

นักการ

นายกฤษดา กิมทอง

พนักงานขับรถ