ทำเนียบบุคลากร

นายชำนาญ อยู่แพ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

นางฐานวีร์ ณ นคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุวัฒน์ เนตรเจริญ

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวเยาวรัตน์ โกรพบุรี

ครู คศ.1 ทำหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวมยุรี กุลพิพัฒน์รัตน์

ครู คศ.1

นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี

ครูผู้ช่วย

นายพรพจน์ พุฒนวล

ครูผู้ช่วย

นายวิระวุฒิ ลำโป

ครูผู้ช่วย

นางสาวหัทยา สีพาไชย

ครูผู้ช่วย

นางปวีณา สงวนสมบัติ

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐิกา สุขสาคร

พนักงานราชการครู

นางสาวกอบทอง รัตนแสง

พนักงานราชการครู

นางสาวนิตยาพร พุทธกุล

พนักงานราชการครู

นายอสิ เฮงทวีทรัพย์สิริ

พนักงานราชการครู

นางภัทราวดี สุวรรณมาโจ

ครูพิเศษสอน

นางสาวชนกหทัย คงดี

ครูพิเศษสอน

Tantikorn

นายตันติกร บัวผ่อง

ครูพิเศษสอน

นายสัญญา พรมจารี

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุกัญญา สุขสาลี

เจ้าหน้าที่

นางสาวฐิตาภา ล้ำวารีกุล

เจ้าหน้าที่

นางสางศิริกัลยา เทียกสม

เจ้าหน้าที่

Padcharapon

นายพชรพล ชนะคงถาวร

เจ้าหน้าที่

นางสาวชัฏชลัยภรณ์ คงดี

เจ้าหน้าที่

นางสาวพัชนี สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่

นางขนิษฐา ทองคำ

แม่บ้าน

นายนิวัติ อ่วมเกตุ

นักการ

นายวิรัตน์ มากู่

นักการ

นายกฤษดา กิมทอง

พนักงานขับรถ