รายละเอียดที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 14 เดือนพฤษาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่

รายการ

รายละเอียด

จำนวน

ปีงบ

ประมาณ

วัน เดือน ปี

อายุการใช้งาน(ปี)

งบประมาณ

1

อาครเรียนชั้นเดียว

หมู่บ้าน อกท.

2 หลัง

1 ม.ค. 49

 

3,000,000

2

อาคารชัยพฤกษ์

อาคารชัยพฤกษ์

ขนาดพื้นที่ 600 ตร.ม.

1 หลัง

2553

3 ต.ค. 53

 

6,575,000

3

พัฒนาปรับปรุง

พัฒนาปรับปรุงห้องน้ำ

หมู่บ้าน อกท.

1 งาน

2553

11 ส.ค. 53

 

319,000

4

อาคารเรียน

อาคารเรียน 1 (4ชั้น)

ขนาดพื้น่ที่ 1,920 ตร.ม

1 หลัง

2553

4 เม.ย.54

 

15,349,000

5

อาคารเรียน

อาคารเรียน 1 (4ชั้น)

ครุภัณฑ์เพิ่มเติม

1 หลัง

2554

17 ก.พ. 55

 

3,196,000

6

อาคารเรียน

อาคารเรียน 2 (4ชั้น)

ขนาดพื้นที่ 1,500ตร.ม

1 หลัง

2555

27 มี.ค.56

 

12,780,000

7

พัฒนาปรับปรุง

อาคารเรียน

และอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1 งาน

2556

16 ก.ย.56

 

1,147,899

8

อาคารเรียน

อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

พร้อมครุภัณฑ์

1 หลัง

2556

9 ธ.ค.56

 

14,320,000

9

พัฒนาปรับปรุง

อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ครุภัณฑ์เพิ่มเติม)

1 งาน

2556

15 ม.ค.57

 

2,917,000

10

พัฒนาปรับปรุง

เวทีกลางอาคารชัยพฤกษ์

1 งาน

2558

23 ก.ค.58

 

825,741

11

พัฒนาปรับปรุง

ห้องน้ำอาคารเรียน

และอาคารชัยพฤกษ์

1 งาน

2558

20 ส.ค.58

 

1,054,400

12

พัฒนาปรับปรุง

ระบบน้ำ

1 งาน

2558

25 ส.ค.58

 

924,945

13

พัฒนาปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าอาคารเรียน

และอาคารชัยพฤกษ์

1 งาน

2558

25 ก.ย.58

 

860,138

14

อาคารอเนกประสงค์

โรงอาหาร

1 หลัง

2558

14 ต.ค.58

 

4,930,000

15

ถนนคอนกรีต

ถนนคอนกรีตด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน

ยาว 0.4 ก.ม.

1 งาน

2558

11 ธ.ค.58

 

680,000

16

โรงจอดรถ

โรงจอดรถจักรยานยนต์

1 หลัง

2558

11 ธ.ค.58

 

427,715

17

โรงจอดรถ

โรงจอดรถยนต์

1 หลัง

2558

11 ธ.ค.58

 

50,000

18

หอพัก

หอพัก (4ชั้น)

1 หลัง

2560

26 ม.ค.61

 

14,745,000

19

พัฒนาปรับปรุง

โรงเรือนผลิตอาหารสัตว์น้ำ

1 หลัง

2562

30 ส.ค.62

 

1,500,000