หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 เปิดทำการจัดการเรียนการสอน 3 ประเภทวิชา 6 สาขางาน ดังนี้

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1. พาณิชยกรรม
การบัญชี
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
ช่างเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
ธุรกิจเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 เปิดสอน 3 ประเภทวิชา 4 สาขางาน โดยทั้งหมดจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ดังนี้

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1. ประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แปรรูปสัตว์น้ำ
แปรรูปสัตว์น้ำ
2. พาณิชย์นาวี
การเดินเรือ
การเดินเรือ
3. เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
ช่างกลเกษตร