ข้อมูลบุคลากร

ลำดับที่ ประเภท จำนวน (คน)
1
ผู้บริหารสถานศึกษา
2
2
ข้าราชการครู
10
3
พนักงานราชการ
4
4
ครูอัตราจ้าง
4
5
เจ้าหน้าที่
6
6
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ)
4
รวมทั้งสิ้น
30