ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2565

ประเภทวิชา/สาขางาน                                  จำนวนนักเรียน (คน)รวม
ปวช.ปวส.
12312
ประเภทวิชาประมง      
– การเดินเรือ77
– เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ91194942
– แปรรูปสัตว์น้ำ211148641
รวม112223122290
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      
– การบัญชี66
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2828
รวม3434
ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์      
– ช่างเกษตร (ปวช.)13121439
– ช่างกลเกษตร (ปวส.)44
– ธุรกิจเกษตร
รวม131214443
รวมทั้งสิ้น2434711622167