ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2564

ประเภทวิชา/สาขางาน                                   จำนวนนักเรียน (คน) รวม
ปวช. ปวส.
1 2 3 1 2
ประเภทวิชาประมง            
– สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 11 11 1 9 32
– สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ 13 15 1 6 6 41
– สาขางานการเดินเรือ 7 7
รวม 24 26 2 22 6 80
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขางานการบัญชี 5 2 7
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 7 35
รวม 33 9 42
ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขางานช่างเกษตร 14 14 28
– สาขางานช่างกลเกษตร
– สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 1 1
– สาขางานธุรกิจเกษตร
รวม 14 14 1 29
รวมทั้งสิ้น 38 73 12 22 6 151