สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม

สภาพชุมชน

ขนาดที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 872.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ545,216 ไร่

อาณาเขต : จังหวัดสมุทรสาครมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

    ทิศเหนือ : จังหวัดราชบุรี

    ทิศใต้ : ติดทะเลอ่าวไทย และจังหวัดเพชรบุรี

    ทิศตะวันออก : จังหวัดกรุงเทพมหานคร

    ทิศตะวันตก : จังหวัดสมุทรสงคราม

สภาพเศรษฐกิจ

      เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ พื้นที่ และอาณาเขต อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงจะประกอบอาชีพ ดังนี้

1. ทำนา

2. ทำสวนผัก/ผลไม้

3. ทำการค้าขาย/รับจ้างทั่วไป

4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

5. อุตสาหกรรมในครัวเรือน

6. รับราชการ

7. พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

      สินค้าที่สำคัญในพื้นที่ คือ เครื่องเบญจรงค์ เครื่องปั้นดินเผา เซรามิค โดยได้รับรางวัลสินค้าระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นเครื่องการันตรีคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์นี้

      รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน เท่ากับ 98,988 บาท/คน/เดือน

สภาพสังคม

        จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวจากแนวเหนือลงใต้สู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนในเขตอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะทำการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและทำนาเกลือ ในช่วงฤดูฝนบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนัก ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการเกษตร

ประชากร

       จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบท กึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่ จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ส่วนการตั้งบ้านเรือนของประชากรในชนบทจะกระจายอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลอง ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายรามัญ