งบประมาณ 2562

ประเภทงบประมาณ

จำนวน (บาท)

1. งบบุคลากร

902,660

2. งบดำเนินงาน

1,451,200

3. งบลงทุน

1,375,000

4. งบเงินอุดหนุน

3,351,625

5. งบรายจ่ายอื่น

2,549,500

รวมทั้งสิ้น

9,629,985