วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

ทำเนียบบุคลากร

   
  นางปนัดดา  กิตติวงศ์ธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
 
   
  นายณรงค์  แก้วสิงห์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
 
นางอุบล  ภู่เกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรานิษฐ์  จันดากุล
ครู คศ.1
นายสุรศักดิ์  บุญประเสริฐ
ครู คศ.1
นางสาววรัญญา  เฮงเจริญ
ครู คศ.1
นางสาวเยาวรัตน์  โกรพบุรี
ครู คศ.1
นายสุวัฒน์  เนตรเจริญ
ครู คศ.1
   
  นางสาวมยุรี  กุลพิพัฒน์รัตน์
ครูผู้ช่วย
 
 
นายอสิ  เฮงทวีทรัพย์สิริ
พนักงานราชการครู
  นางสาวณัฐิกา  สุขสาคร
พนักงานราชการครู
 
นางสาววัสสิกา  ซามงค์
พนักงานราชการครู
  นายเตชิต  ชุ่มกลัด
พนักงานราชการครู
นายสหัสกฤษฏิ์  โพธิ์ศรีวิไล
ครูพิเศษสอน
นางภัทราวดี  สุวรรณมาโจ
ครูพิเศษสอน
นางสาวชนิตา  ทองคุ้ม
ครูพิเศษสอน
นายไชยภรณ์  ผดุงชัยประชา
ครูพิเศษสอน
ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญาภัทร  แสนชู
ครูพิเศษสอน
นางสาวภคินี  แนวสวัสดิ์
ครูพิเศษสอน
   
  นางสาวญาณิศา  อนันต์
ครูพิเศษสอน
 
นางสาวสุกัญญา  สุขสาลี
เจ้าหน้าที่
นางสาวฐิตาภา  ล้ำวารีกุล
เจ้าหน้าที่
นางสาวพรรณวิลาส  ลำมะนา
เจ้าหน้าที่
นายณัฐภัทร  พารักษา
เจ้าหน้าที่
นางสาวประทุมพร  กลีบประทุม
เจ้าหน้าที่
นางขนิษฐา  ทองคำ
แม่บ้าน
นายนิวัติ  อ่วมเกตุ
นักการ
นายวิรัตน์  มากู่
นักการ
นายกฤษดา  กิมทอง
พนักงานขับรถ

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube