วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

ทำเนียบบุคลากร

   
  ดร.อิสริยา  น้อมนำทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
 
นางอุบล  ภู่เกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรัญญา  เฮงเจริญ
ครู คศ.1
นางสาวเยาวรัตน์  โกรพบุรี
ครู คศ.1
 
นายสุวัฒน์  เนตรเจริญ
ครู คศ.1
  นางสาวเยาวรัตน์  โกรพบุรี
ครู คศ.1
 
นายอสิ  เฮงทวีทรัพย์สิริ
พนักงานราชการครู
 นางสาวณัฐิกา  สุขสาคร
พนักงานราชการครู
นายเตชิต  ชุ่มกลัด
พนักงานราชการครู
     
   นางสาวฐิติกานต์  สุ่มมาตย์
พนักงานราชการครู
 
นายสหัสกฤษฏิ์  โพธิ์ศรีวิไล
ครูพิเศษสอน
นางภัทราวดี  สุวรรณมาโจ
ครูพิเศษสอน
นางสาวชนิตา  ทองคุ้ม
ครูพิเศษสอน
นายไชยภรณ์  ผดุงชัยประชา
ครูพิเศษสอน
นางสาวจุฑารัตน์  ชัยแย้ม
ครูพิเศษสอน
ว่าที่ ร.ต.หญิง อภิญญาภัทร  แสนชู
ครูพิเศษสอน
     
 นายตันติกร  บัวผ่อง
ครูพิเศษสอน
   นางสาวชนกหทัย  คงดี
ครูพิเศษสอน
   
  นายนัฐวุฒิ  วิเศษโสภา
ครูปฏิบัติการสอน
 
นางสาวสุกัญญา  สุขสาลี
เจ้าหน้าที่
นางสาวฐิตาภา  ล้ำวารีกุล
เจ้าหน้าที่
นายณัฐภัทร  พารักษา
เจ้าหน้าที่
     
นางสาวนิสากร  แก้วดวงเล็ก
เจ้าหน้าที่
นางสาวพิมลภัทร์  ฐิติเกษมพันธุ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวทยาภัสสร์  ศุภสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
นางขนิษฐา  ทองคำ
แม่บ้าน
นายนิวัติ  อ่วมเกตุ
นักการ
นายวิรัตน์  มากู่
นักการ
   
  นายกฤษดา  กิมทอง
พนักงานขับรถ
 

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube