วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-471239 admin@skfc.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 พุทธศักราช 2556 และพุทธศักราช 2562 เปิดทำการจัดการเรียนการสอน 3 ประเภทวิชา 7 สาขางาน ดังนี้

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1. พาณิชยกรรม

การบัญชี

การบัญชี

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ประมง

ประมงทะเล

ประมงทะเล

 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

แปรรูปสัตว์น้ำ

แปรรูปสัตว์น้ำ

3. เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

ช่างเกษตร

 

 

อุตสาหกรรมเกษตร

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 เปิดสอน 2 ประเภทวิชา 5 สาขาวิชา โดยทั้งหมดจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ดังนี้

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1. บริหารธุรกิจ

การบัญชี

การบัญชี

 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ดิจิทัลมีเดีย

2. ประมง

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

แปรรูปสัตว์น้ำ

แปรรูปสัตว์น้ำ

3. พาณิชย์นาวี

การเดินเรือ

การเดินเรือ

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
1/2 ม.1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034471239

สาขาวิชา

 • ประมงทะเล
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • แปรรูปสัตว์น้ำ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเกษตร
 • อุตสาหกรรมเกษตร
 • การเดินเรือ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรม

 • อกท.หน่วยสมุทรสาคร
 • ชมรมวิชาชีพ
 • กองลูกเสือวิสามัญ
 • สถานศึกษาคุณธรรม
 • สถานศึกษาธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

E-mail

Fanpage

Messenger

Youtube